Katedra
Przedmioty

Dynamiczny rozwój informatyki i poszerzający się stale zakres jej zastosowań wymaga ciągłego doskonalenia programów studiów, wprowadzania nowych przedmiotów,omawiania zagadnień wykorzystujących najnowsze osiągnięcia nauki i techniki. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom program studiów dla specjalności Informatyka ekonomiczna został gruntownie zreformowany. Gwarantuje on zdobycie specjalistycznego wykształcenia na miarę potrzeb XXI wieku. Zasadniczą częścią programu studiów są przedmioty o charakterze informatycznym. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę przedmiotów prowadzonych dla studentów specjalności Informatyka ekonomiczna przez pracowników Katedry Informatyki.

Programowanie komputerów

Znajomość sztuki programowania komputerów jest jedną z najważniejszych umiejętności informatyka. Studenci doskonalą się w tym zakresie przez cały okres studiów. W początkowym okresie nauki poznają od podstaw zasady tworzenia prostych programów, kolejne lata nauki pozwalają na opanowanie sztuki tworzenia złożonych aplikacji, w tym również programów działających w środowisku sieci Internet. Studenci poznają wiele różnych języków programowania, wśród których można wymienić: Pascal, C, C++, Visual Basic, Java, Perl.

Algorytmy i struktury danych

Program komputerowy opisuje w postaci zrozumiałej dla maszyny sposób rozwiązania pewnego problemu - czyli algorytm postępowania. Każdy algorytm przetwarza pewne dane, których postać jest ściśle powiązana z rozwiązywanym problemem. Właściwie zaprojektowany algorytm i poprawnie określona struktura wykorzystywanych danych to podstawa każdego programu komputerowego.

Systemy operacyjne

System operacyjny to program zarządzający pracą komputera. Pozwala on użytkownikowi na komunikację z komputerem, steruje realizacją programów, organizuje dostęp do danych przechowywanych na dyskach. W trakcie nauki studenci poznają wiodące systemy operacyjne służące do zarządzania pracą pojedynczego komputera oraz prostych i złożonych sieci komputerowych (np. różne wersje systemu Windows, Linux).

Systemy rozproszone

Spotykane obecnie na każdym kroku sieci komputerowe są najlepiej znanym przykładem systemów rozproszonych. Studenci w trakcie zajęć z tego przedmiotu poznają zasady komunikowania się komputerów, zdobywają wiedzę na temat sprzętu komputerowego, uczą się na temat lokalnych i rozległych sieci komputerowych. Poznają Internet i dostępne w jego ramach usługi, kształcą się w zakresie systemów intranetowych i ekstranetowych.

Programowanie w środowisku rozproszonym

Coraz częściej środowiskiem, w którym pracuje program komputerowy nie jest pojedynczy komputer, ale cała sieć komputerowa - wówczas różne fragmenty programu realizowane są w tym samym czasie na różnych, ale komunikujących się wzajemnie komputerach. Takie rozwiązanie pozwala na jednoczesne wykorzystanie mocy obliczeniowych wielu komputerów, jednakże pod warunkiem, że ich współpraca zostanie zorganizowana w prawidłowy sposób. Tworzenie aplikacji internetowych jest jednym z najciekawszych zagadnień omawianych w ramach tego przedmiotu.

Urządzenia techniki komputerowej

Celem tego przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i zasadami działania jednostki centralnej komputera, urządzeń zewnętrznych oraz sprzętu sieciowego.

Bazy danych

Systemy komputerowe są doskonałym narzędziem służącym do gromadzenia, przetwarzania i prezentacji informacji. Tę funkcję realizują bazy danych. Poznając ich tajniki studenci uczą się, jak projektować bazy danych i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane zarówno przez pojedynczego użytkownika, jak i w przedsiębiorstwie, czy też jak wykorzystać ich zasoby do tworzenia serwisów internetowych.

Projektowanie systemów informatycznych

Skuteczność i efektywność systemów komputerowych jest przede wszystkim uzależniona od ich poprawnego zaprojektowania. Zdobycie wiedzy na temat zasad, metod i technik analizy i projektowania systemów informatycznych jest jednym z podstawowych celów studiów z zakresu informatyki.

Zarządzanie przedsięwzięciami informatycznymi

Tematyka tego przedmiotu jest ściśle powiązana z zagadnieniami z zakresu projektowania systemów informatycznych. Studenci uczą się jak realizować duże projekty informatyczne, od czego zależy ich sukces, jak oszacować zasoby niezbędne do realizacji oraz jak rozpoznać zagrożenia i jak ich unikać.

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Informacja jest obecnie strategicznym zasobem każdego przedsiębiorstwa, zaś zastosowana technologia informacji wpływa na jego konkurencyjność. Tworzenie systemów informatycznych na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi zastosowań informatyki. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania, tworzenia, wdrażania oraz użytkowania systemów wspomagających różnorodne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem.

Symulacja komputerowa

Jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod badawczych. Odpowiednio przygotowany program komputerowy symuluje działanie systemu występującego w rzeczywistości i pozwala na badanie jego zachowań pod wpływem różnych czynników. W trakcie zajęć studenci poznają języki symulacyjne, metody tworzenia modeli i techniki przeprowadzania eksperymentów symulacyjnych.

Wizualizacja danych

Jedną z najlepszych form prezentacji informacji jest forma graficzna. Odpowiednio przygotowane wykresy, schematy, ilustracje są o wiele łatwiejsze do interpretacji niż długie kolumny liczb. W ramach zajęć z tego przedmiotu studenci poznają metody wizualizacji danych, narzędzia pozwalające na tworzenie, przetwarzanie i prezentację informacji w postaci graficznej. W trakcie zajęć omawiane są również problemy związane z wykorzystaniem grafiki w serwisach internetowych.

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Systemy komputerowe odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospodarce, dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone. W ramach tego przedmiotu omawiane są m.in. zagadnienia związane z projektowaniem polityki bezpieczeństwa, ochroną stanowisk komputerowych, zabezpieczaniem sieci lokalnych i rozległych, prowadzeniem bezpiecznego handlu w sieci Internet.

Metody sztucznej inteligencji

Czy komputer może samodzielnie rozwiązywać problemy, których rozwiązanie wymaga inteligencji właściwej człowiekowi? Tego typu rozważania są prowadzone na gruncie sztucznej inteligencji. Stosowane metody (m.in.sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe, algorytmy genetyczne, systemy rozpoznawania obrazów, systemy rozmyte) pozwalają komputerowi na rozwiązywanie takich problemów, które jeszcze niedawno wymagały zaangażowania inteligencji człowieka. Sztuczna inteligencja i możliwości jej wykorzystania - to zasadniczy temat tego przedmiotu.

Zastosowania metod i środków informatyki

Jest to grupa przedmiotów prezentujących zagadnienia związane z możliwościami zastosowań informatyki w dziedzinie ekonomii - w handlu, w bankowości, w finansach czy też w marketingu. Tutaj się dowiesz, jak zdobytą wiedzę informatyczną wykorzystać w praktyce.

Wróć Do góry